skip to Main Content
Handee In ປາກປາສັກ

Handee in ປາກປາສັກ

ຂໍຂອບໃຈ ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດທີມງານ Handee ເຂົ້ານຳສະເໜີ Application ຂອງພວກເຮົາ, ຫວັງວ່າ Handee ຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ເຂົ້າສູ່ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ ແລະ ເປັນເວທີໃຫ້ນ້ອງໆນັກສຶກສາໄດ້ສະແດງ ຄວາມສາມາດ ເກັບກ່ຽວປະສົບການ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງອີກດ້ວຍ.
Back To Top
lo