skip to Main Content

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່
Handee
ແພລັດຟອມເທິງມືຖື ທຳອິດ ໂດຍຄົນລາວທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນພາຍໃນສັງຄົມລາວ, ສະດວກ
ສະບາຍ, ດ້ວຍຮູບແບບທີ່ງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ມາພ້ອມ
ຄຸນປະໂຫຍດອີກນາໆປະການ.
Download Now for Free

Handee ເຮັດວຽກແນວໃດ ?

ສ້າງປະກາດ

ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການ ງ່າຍໆພຽງປະກາດຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ໃນ Handee.

ເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ລະບົບຈະປະມວນ ຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອິດສະຫຼະທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ.

ພິຈາລະນາງ່າຍ ດ້ວຍໂຕເລືອກຫຼາກຫຼາຍ

Handee ຮວມເອົາທຸກໆການສະເໜີລາຄາ ພ້ອມລາຍລະອຽດໄວ້ໃນໜ້າດຽວ ເພື່ອສະດວກໃນການຕັດສິນໃຈ

ໃຊ້ຟຣີບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

Handee ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ສ້າງວຽກ ເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຄຸນປະໂຫຍດທັງໝົດດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 0 ກີບ.

ເມື່ອທ່ານພົບບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງການບໍລິການ !

ງ່າຍໆພຽງແຕ່ເປີດໃຊ້ Handee ແລ້ວປະກາດຫາບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລະບົບຈະເຮັດໜ້າທີ່ປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ອງການ ຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິດສະຫຼະ ທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂ ໃນທັນທີ.

ພົບບໍລິການຂອງທ່ານ

ພຽງປາຍນິ້ວ

  • ປະກາດຄວາມຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  • ມີໝວດບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
  • ໂປ່ງໃສ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຈ້າງງານ
  • ງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ
  • ຂໍ້ມູນປະສົບການຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ

ອິດສະຫຼະ

ໃນການເຮັດວຽກທີ່ມັກ

  • ປະກາດຄວາມຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  • ມີໝວດບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
  • ໂປ່ງໃສ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຈ້າງງານ
  • ງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາ
  • ຂໍ້ມູນປະສົບການຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ

Handee ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຄ່ແອັບ

We passionate on creating an outstanding platform with features that could provide the efficiency value to your life.

Realtime notification

Never miss an opportunity to find out what’s going on in the market. The system will automatically notify all the standby freelancers once they are in need for service.

User Friendly Interface

Enjoy a user-friendly interface that is intuitive and visually appealing, crisp and clear. The interface is designed based on the latest research on user experience.

Community supportive

Encouraging communication within the society and be part of a resolution of unemployment in the community.

Opportunity in life

ແນ່ນອນ ລະບົບຈະຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ບັນດາວຽກຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຫລາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະກໍຄືນ້ອງໆນັກສຶກສາ, ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີທັກສະສີມືຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຜ່ານລະບົບຂອງພວກເຮົາ.

Back To Top
en_GB